Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k.

Zmiany w Ustawie o Krajowym rejestrze Sądowym

W dniu 1 grudnia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. „o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw” (Dz. U. z 2014 r. poz. 1161)  natomiast  w dniu 15 stycznia br. weszła w życie Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. „o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U. z 2015 poz. 4).

Począwszy od 1 grudnia 2014 r., dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się obecnie dane dotyczące przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – zawierające nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności, w celu dostosowania wpisu ujawnionego w KRS do aktualnie obowiązujących zasad, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ww. Ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. Powyższy termin upływa zatem z dniem 1 grudnia 2019 r.

Nadto, wobec nowej treści art. 19b ustawy o KRS, odpadł obowiązek składania, wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców, wniosku o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych a także zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w Ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Obecnie spółka kapitałowa w organizacji oraz podmioty, o których mowa w art. 49a ust. 1 ww. Ustawy o KRS, we wniosku o wpis do Rejestru zamieszczają informację, że nie wystąpiły o uzyskanie NIP lub numeru identyfikacyjnego REGON, chyba że zgłaszają je do Rejestru wraz z wnioskiem o rejestrację.

Zmiany opisane w niniejszym artykule należy oceniać pozytywnie. Dla przedsiębiorców istotne znaczenie ma jednak odpowiedź na pytanie jak sprawdzą się one w praktyce. Obawy może bowiem budzić wydajność nowego – zautomatyzowanego - systemu nadawania numerów NIP i REGON. Wszyscy zainteresowani sprawnym funkcjonowaniem administracji państwowej winni trzymać kciuki, aby odpowiednie systemy informatyczne zachowały sprawność, nie komplikując przy tym życia przedsiębiorcom.