Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k.

Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata

Szanowni Państwo,
Kancelaria Jakubowski Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Spółka komandytowa świadczy pomoc prawną osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, handlowego, administracyjnego oraz karnego. 

Aktualności

Nie ma również wolności jeśli władza sądowa nie jest oddzielona od władzy prawodawczej i wykonawczej (Moteskiusz, o duchu praw)

Z uwagi na niepokojące wydarzenia, które aktualnie mają miejsce na scenie politycznej, Kancelaria JNP postępując zgodnie z naszym sumieniem i treścią roty naszego ślubowania (" Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej ") wzywa do zaniechania działań niekonstytucyjnych i ingerujących w trójpodział władzy. Poniżej przytaczamy preambułę ustawy zasadniczej: KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej

Konstytucja 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów

W związku ze zbliżającą się rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja pragniemy przytoczyć preambułę pierwszej demokratycznej konstytucji w Europie i drugiej na świecie PREAMBUŁA W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w licz bie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.

więcej

Hannover Messe 2017

Rozpoczęły się 70. targi przemysłowe " Hannover Messe 2017 " . Polska jest krajem partnerskim tego wydarzenia. Na ponad 400 metrach kwadratowych goście i uczestnicy targów poznają najciekawsze wynalazki z polskich uczelni, instytutów badawczych oraz nowatorskie rozwiązania stworzone przez polskich studentów, łącznie 27 rozwiązań. Przedstawiciele JNP są na targach, są tam gdzie młody i innowacyjny polski biznes prezentuje swoje możliwości.  

więcej

Publikacje