Jakubowski-Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Sp. k.

Aktualności

Nie ma również wolności jeśli władza sądowa nie jest oddzielona od władzy prawodawczej i wykonawczej (Moteskiusz, o duchu praw)

Z uwagi na niepokojące wydarzenia, które aktualnie mają miejsce na scenie politycznej, Kancelaria JNP postępując zgodnie z naszym sumieniem i treścią roty naszego ślubowania ("Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej") wzywa do zaniechania działań niekonstytucyjnych i ingerujących w trójpodział władzy.
Poniżej przytaczamy preambułę ustawy zasadniczej:
KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,

odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,

zarówno wierzący w Boga

będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

jak i nie podzielający tej wiary,

a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,

wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,

zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,

złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,

świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

jako prawa podstawowe dla państwa

oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,

wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,

jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,

a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.


Konstytucja 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów

W związku ze zbliżającą się rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja pragniemy przytoczyć preambułę pierwszej demokratycznej konstytucji w Europie i drugiej na świecie

PREAMBUŁA

W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.


Hannover Messe 2017

Rozpoczęły się 70. targi przemysłowe "Hannover Messe 2017". Polska jest krajem partnerskim tego wydarzenia. Na ponad 400 metrach kwadratowych goście i uczestnicy targów poznają najciekawsze wynalazki z polskich uczelni, instytutów badawczych oraz nowatorskie rozwiązania stworzone przez polskich studentów, łącznie 27 rozwiązań. Przedstawiciele JNP są na targach, są tam gdzie młody i innowacyjny polski biznes prezentuje swoje możliwości. 


20 lecie Konstytucji RP

20 lecie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzona w ogólnokrajowym referendum 25 maja 1997 roku, weszła w życie 17 października 1997 roku.


2017-03-30

Dni Skandynawskie 2017

JNPartner, w osobie Mecenasa Radosława Niecko, bierze w dniu dzisiejszym aktywny udział w konferencji odbywającej się w ramach imprezy "Dni Skandynawskie 2017"


życzenia świąteczne

Wszystkim Klientom,
Współpracownikom i Przyjaciołom
życzymy pełnych miłości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Nowy Rok 2017 przyniesie
Państwu tę odrobinę szczęścia,
która sprawi, że wszystkie podjęte
działania zakończą się sukcesem.

Kancelaria JNPżyczenia świąteczcne


Dzień Niepodległości

11 listopada 1918 r. jest niewątpliwie jedną z najważniejszych dat w polskiej historii. Tego dnia, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita Polska znów pojawiła się na mapach Europy.
Marzenia Polaków urodzonych i wychowywanych pod zaborami się ziściły. Polska była wolna i niepodległa.
Dzień Niepodległości łączy się nierozerwalnie z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego, który zawsze dążył do odbudowy Rzeczypospolitej.

W wyniku trzeciego rozbioru w 1795 roku I Rzeczpospolita została całkowicie wymazana z mapy świata, ale nie z serc Polaków. Patriotyzm i przekonanie, że Polska wkrótce wyzwoli się spod jarzma zaborców, towarzyszyły twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja, bohaterom Insurekcji Kościuszkowskiej i żołnierzom powstań narodowych.Konsultacje publiczne w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Ewentualne uwagi do przedmiotowego projektu można zgłaszać faksem na nr 22 273 89 10 oraz pocztą elektroniczną, na adres: justyna.grucelska-zenc@mr.gov.pl do 23 sierpnia br. LUB do 21.08.2016 do godz. 15:00 na maila: biuro@klastermorski.org

Pakiet Paliwowy

W  dniu 22 czerwca 2016 r. Sejm jednogłośnie przyjął tzw. Pakiet Paliwowy, mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie poboru podatku VAT. Nowelizacja obejmuje swoim zakresem ustawę o podatku od towarów i usług, ustawę o akcyzie, prawo energetyczne oraz ustawę o zapasach paliw.  


Dni Skandynawskie 2016

Prawnicy Kancelarii JNP, Radca prawny Marcin Jakubowski oraz Adwokat Radosław Niecko w dniu dzisiejszym ubiorą dział w konferencji biznesowej pod tytułem "Przestrzeń wspólnej energii" odbywającej się w ramach imprezy "Dni Skandynawskie" w Szczecinie.


LEGAL MARKET DAY 2016

Mecenas Radosław Niecko (JNP / ECDDP Germany) prowadził prelekcje pod tytułem "Law practice in Germany" w ramach LEGAL MARKET DAY.Deutsch - Polnischer Logistiktag // Polsko - Niemiecki Dzień Logistyki 2016

W dniu 8 czerwca 2016 r. Mecenas Marcin Jakubowski (JNP) oraz Mecenas Radosław Niecko (JNP / ECDDP) brali udział w międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce logistyki transgranicznej pod tytułem "Deutsch - Polnischer Logistiktag // Polsko - Niemiecki Dzień Logistyki" odbywającej się w niemieckim Erkner.


Zmiany w Ustawie - Prawo własności przemysłowej

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją art. 236 ust. 1 indeks 1 Ustawy  - Prawo własności przemysłowej z dnia 29 listopada 2013 (Dz.U.2013.1410) kancelaria JNP świadczy usługi związane ze zgłaszaniem, z rejestracją oraz z ochroną znaków towarowych.
Odsetki za zwłokę według podwyższonej stawki

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U.2015.2233).


Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń do 5000 Euro

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty rozszerzy m. in. możliwość dochodzenia roszczeń za pomocą europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń poprzez podniesienie górnej granicy wartości roszczeń do 5000 Euro.


Zmiany w Ustawie o Krajowym rejestrze Sądowym

W dniu 1 grudnia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. „o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw” (Dz. U. z 2014 r. poz. 1161)  natomiast  w dniu 15 stycznia br. weszła w życie Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. „o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw” (Dz.U. z 2015 poz. 4).